Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Mikrofoni
Mikrofoni su elektroakustički pretvarači koji akustičku energiju pretvaraju u električnu...
21-12-2018
Mreže malog sveta
Po odslušanom predavanju, studenti će: 1. Razumeti ideju i osnovne osobine mreža malog sveta, kao što je predstavljeno u lekciji. 2 .Znati da navedu tri pojavna oblika mreža malog sveta, od onih koji su predstavljeni u lekciji, ili drugih. 3. Moći da objasne idejno i putem formule način formiranja mreža malog sveta po principu preferencijalnog vezivanja.
01-11-2019
Mrežna agregacija
Po završetku lekcije, studenti će moći da: - objasne metodologiju mrežne agregacije, kroz opise inicirajuće, kombinujuće i evaluirajuće funkcije, - izvrše algoritam mrežne agregacije na primerima maksimuma, minimuma, brojača i srednje vrednosti, - navedu osnovne klase agregacijskih funkcija, opišu njihove osobine u kontekstu optimizacije procesa agregacije i navedu primere funkcija u svakoj od klasa, - opišu Digest diffusion algoritam, objasne proces određivanja maksimuma i stabla za rutiranje, i navedu jednu od primena ovog algoritma.
29-05-2020
Nabavka i otuđenje stalne imovine
Studenti se upoznaju sa vrstama stalne imovine, računovodstvenim pravilima početnog i nakndadnog priznavanja stalne imovine, kao i pravilima knjigovodstvenog obuhvatanja poslovnih promena specifičnim za pojedine vrste stalne imovine.
21-03-2020
Novi pristupi obračunu i upravljanju troškovima
Ova nastavna jedinica proučava osnovne karakteristike i informativne mogućnosti savremenih sistema obračuna troškova koji unapređuju postignute efekte obračuna troškova, što se odražava na unapređenje informativnih mogućnosti poslovnog odlučivanja ali i finansijskog izveštavanja.
06-05-2020

Strana 8 od 18