Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Komunikacije sa NAS storage sistemima
Student će biti osposobljeni da pravilno shvate suštinu komunikacije sa NAS uređajima, samostalno implementiraju NAS skladišta za podatke u mreži i primene osnovne principe klijent-server arhitekture za komunikaciju sa NAS uređajima.
30-10-2019
Materijalnost u reviziji
Važan aspekt organizacije procesa revizije i formiranja mišljenja je aspekt materijalnosti. U ovoj prezentaciji objašnjen je pojam materijalnosti i način njene primene u toku revizijskog angažmana.
23-03-2020
Međunarodna trgovina i trgovinska politika poljoprivrednim proizvodima
U ovom poglavlju su analizirane osnovne tendencije u trgovini poljoprivrednim proizvodima, kao i osnovna obeležja međunarodne trgovine ovim proizvodima. Takođe, pored osnovnih tendencija u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima analiziran je i agrarni protekcionizam, odnosno njegova geneza, ciljevi i mere koje se koriste u cilju zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje.
23-04-2020
Međunarodne regionalne razvojne institucije
Ishod predmeta je ovladavanje pojmovima i kategorijama iz oblasti međunarodnog bankarstva i osposobljavanje studenata za samostalna istraživanja u pomenutoj oblasti, a sve u cilju pružanja podrške u procesima donošenja ekonomskih odluka i razumevanja aktuelnog međunarodnog finansijskog tržišta.
06-04-2020
Međunarodni monetarni fond
Ishod predmeta je ovladavanje pojmovima i kategorijama iz oblasti međunarodnog bankarstva i osposobljavanje studenata za samostalna istraživanja u pomenutoj oblasti, a sve u cilju pružanja podrške u procesima donošenja ekonomskih odluka i razumevanja aktuelnog međunarodnog finansijskog tržišta.
30-03-2020

Strana 7 od 18