Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Conditionals
Studenti će umeti da prepoznaju i upotrebljavaju različite tipove uslovnih rečenica (kondicionala) u kontekstu poslovnog engleskog jezika.
29-03-2020
Etički kodeks, etika i interna revizija
Studenti se upoznaju sa etičkim kodeksom za interne revizore, kao i sa poslovnom etikom.
26-03-2020
Filozofski pojam igre
Predavanje je namenjeno studentima medijskih studija. Cilj predmeta je osposobljavanje studenata da samostalno promišljaju estetičke i poietičke teme. Nakon kursa Estetika studenti su upoznati sa ključnim estetičkim učenjima od antičkog do savremenog doba. Predmet obuhvata Platonovu, Aristotelovu, Kantovu, Šilerovu, Hegelovu, Ničeovu i Hartmanovu estetičku koncepciju.
11-05-2020
Fizička akustika
U okviru ovog poglavlja se definišu fizičke veličine koje su relevantne za nastajanje, prostiranje i prijem zvučnih talasa
20-12-2018
Fiziološka i psihološka akustika
U ovoj glavi ćemo se upoznati sa osnovnim aspektima vezanim za čovekove mehanizme prijema i generisanja zvuka, koji su osnova govorne komunikacije
20-12-2018

Strana 4 od 18