Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
15. grupa fosfor, arsen, antimon i bizmut
Obrađeni su elementi 15. grupe PSE (fosfor, arsen, antimon i bizmut), njihove alotropske modifikacije i karakteristična jedinjenja. U grupi sa porastom atomskog broja opada nemetalni, a raste metalni karakter. Dat je pregled jedinjenja sa oksidacionim brojevima +3 i +5. Izuzetak je bizmut čija +5 jedinjenja imaju jako izraženu oksidacionu sposobnost zbog čega su malobrojna i slabo proučena..
19-03-2020
Agrarna politika 2 - Mere agrarne politike
U ovom poglavlju su analizirane mere agrarne politike koje predstavljaju sistem mera koji čini sastavni deo opšte ekonomske politike zemlje. Mere agrarne poltike preduzima država, kao i drugi nosioci agrarne politike u cilju unapređenja razvoja agrarnog sektora. Ovim poglavljem detaljno je sagledana klasifikacija mera agrarne poltike, a s obzirom na prirodu, vrste i značaj konkretnih mera ili instrumenata agrarne politike, uobičajeno je da se one razvrstavaju u sledeće tri grupe: mere za regulisanje posedovnih odnosa, odnosno mere iz domena zemljišne politike, ekonomske mere agrarne politike i organizaciono-institucionalne mere.
14-04-2020
Agrarna politika 3 - Mehanizmi podrške poljoprivredi
U ovom poglavlju su analizirani mehanizmi podrške poljoprivredi. Naime, primarni cilj agrarne politike je oduvek bio zaštita dohotka poljoprivrednih proizvodača. U nastojanju da se ostvari taj cilj korišćene su različite mere, pored direktne podrške cenama, mere usmerene na regulisanje ponude odnosno tražnje za poljoprivredno-prehrambenim proizvodima.
21-04-2020
Agrarna politika I
U ovom poglavlju su analizirani pojam i ciljevi agrarne politike, kao i razlozi za državnu intervenciju u poljoprivredi. S obzirom da specifičnosti poljoprivredne proizvodnje i osetljivost na brojne faktore, odnosno neravnopravan položaj agrarnog sektora u odnosu na ostale privredne delatnosti, nameće neophodnost državne intervencije u poljoprivredi, ovo poglavlje detaljno analizira razloge za intervenciju države u sektoru poljoprivrede putem mera agrarne politike.
13-04-2020
Agregacija podataka
Po završetku lekcije, studenti će moći da: - objasne specifičnosti obrade podataka u bežičnim senzorskim mrežama, i navedu osnovne vrste analize podataka - navedu i objasne tri computing paradigme: cloud, edge i fog computing, i u ovom kontekstu objasne značaj agregacije i edge computing-a - objasne princip rada i osnovne karakteristike TAG agregacije - kroz komparativnu analizu, navedu i objasne vrste mrežne agregacije podataka
29-05-2020

Strana 2 od 18