Predavanja

Pretraga po nazivu: Kategorija:

Naziv Sažetak Datum postavljanja
Tekuće alternativno poslovno odlučivanje
Cilj ove nastavne jedinice je da studenti savladaju analizu relevantnih i irelevantnih faktora u izboru alternativa tekućeg poslovnog odlučivanja.
29-04-2020
Standardi karakteristika
Studenti se upoznaju sa standardima karakteristika kao sastavnog dela standarda za profesionalnu praksu interne revizije.
26-03-2020
Sistem internih kontrola
Studenti se upoznaju sa sistemom internih kontrola i ulogom interne revizije i drugih organizacionih delova u pogledu uspostavljanja, funkcionisanja i nadgledanja funkcionisanja internih kontrola.
28-03-2020
Robusna procena parametara i primene na primeru RANSAC algoritma
Na osnovu ovog predavanja studenti će moći da razumeju principe i motive na kojima se zasniva konstrukcija modula za robusnu procenu parametara u kompjuterskoj viziji. Moći će da adekvatno sagledaju potrebu za robusnom procenom parametara u pojedinačnim domenima različitih algoritama kompjuterske vizije. Steći će osnovna znanja o RANSAC algoritmu i njegovoj primeni. Studenti će biti osposobljeni da: implementiraju geometrijske transformacije slike i registraciju zasnovanu na poklapanju ključnih tačaka u slici, kao i da definišu različite postupke u kojima je potrebno prevazići nepouzdanost rada detektora ili drugih elemenata sistema za viziju, a za koje je karakteristično da poseduju značajnu mernu nesigurnost. Nakon predavanja, studenti će umeti da izvedu i kvantitativno izračunaju neophodan broj slučajnih iteracija RANSAC algoritma, kao i da pronađu dodatne informacije o predstavljenoj temi u relevantnoj literaturi (originalnim naučnim radovima u kojima su po prvi put predloženi prikazani algoritmi, tehničkim izveštajima i preporučenim knjigama).
01-11-2019
Rizici u međunarodnom bankarstvu
Ishod predmeta je ovladavanje pojmovima i kategorijama iz oblasti međunarodnog bankarstva i osposobljavanje studenata za samostalna istraživanja u pomenutoj oblasti, a sve u cilju pružanja podrške u procesima donošenja ekonomskih odluka i razumevanja aktuelnog međunarodnog finansijskog tržišta.
15-04-2020

Strana 2 od 18