15. grupa fosfor, arsen, antimon i bizmutStrana 7 od 23